Farnosť Dolný Hričov

Chcem vám porozprávať o jednom adventom priateľstve, ktoré bolo plné človečenstva. Ba viac, bol v ňom prítomný Boh. Ide o priateľstvo medzi Ježišom a Jánom Krstiteľom. Ján Krstiteľ je veľmi silnou postavou Adventu. Škoda, že nám ho mnohokrát zacláňajú iné postavy, ako je Dedo Mráz, Santa Claus a podobne.

Čítať ďalej...

Sviatok Najsvätejšej Trojice sa slávi uprostred cirkevného roku, rozdeľuje ho na polovice. Súčasné cirkevné obdobie cez rok bolo prv obdobím po Duchu Svätom až do adventu. Tento priam symbolický prelom nás má upozorniť na fakt, že trojičné tajomstvo je hlavnou témou viery Cirkvi, je strediskom náboženstva.

Čítať ďalej...

Ľudia si asi myslia, že sestry v kláštore robia len nenormálne veci. Preto sa vynorí aj otázka: “Robia sestry normálne veci?” Aj vy si ju občas kladiete? Pozrime sa čo na to jedna “normálna” rehoľná sestra.

Čítať ďalej...

Slávením eucharistie v dóme v Turíne sa na 3. veľkonočnú nedeľu začalo obdobie vystavenia Turínskeho plátna, ktoré potrvá do 24. júna. Predpoludňajšiu svätú omšu celebroval turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia, ktorý je pápežským kustódom Turínskeho plátna, informoval Vatikánsky rozhlas.

Čítať ďalej...

V predajniach s náboženskou literatúrou sú knihy s imprimatur. Čo to znamená?

Čítať ďalej...

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali okolo stromu a otec sa dal do reči s kňazom: „Nechápem jednu vec. Prečo kresťanstvo vidí v každom človeku hriešnika, dokonca i v deťoch, a neustále iba nabáda k pokániu a náprave? Veď človek je dobrý a stačí ho iba povzbudzovať ku konaniu dobra!?”

Čítať ďalej...

Úrad apoštolskej charity vo Vatikáne informoval, Že opäť začal vydávať pápežské požehnania na pergamene v slovenskom jazyku

Čítať ďalej...

Dnes (22. októbra) uplynulo 95 rokov od narodenia maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga Vincenta Hložníka. Národný umelec Vincent Hložník patril ku generácii nadrealistov. Stal sa legendou, ojedinelým zjavom. Pre slovenské umenie je jediný a neopakovateľný.

Hložníkova grafická tvorba, ktorá sa vyvíjala paralelne s maliarskou, znamená v dejinách slovenského výtvarného umenia mimoriadny prínos. Na "Hložníkovej grafickej škole" umelecky vyrástli viaceré generácie mladých grafikov. Jeho mnohotvárne a pozoruhodne rozsiahle dielo patrí svojim významom k vzácnym hodnotám slovenského výtvarného umenia.

Viac informácií nájdete v tomto článku.

Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia jeho spasiteľným plánom. Boli stvorení Bohom. Viera v anjelské bytosti je zahrnutá už v starozákonnej teológii: určité duchovné bytosti dostali svoje meno; rozumné bytosti nebeského kráľovstva slúžia Bohu ako vykonávatelia jeho vôle.

Čítať ďalej...

 

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ, často na to zabúdame. Katolícke noviny
v tejto súvislosti oslovili odborníčku na neverbálnu komunikáciu OĽGU ŠKVARENINOVÚ (*1964).

Čítať ďalej...

Kostol sv. Michala archanjela – história a súčasnosť

Predpokladá sa, že kostol bol postavený v 14. storočí, nesie znaky románskeho a gotického slohu. Kostol malo v patronáte Bytčianske panstvo, v 2. polovici 16. storočia prešiel generálnou prestavbou. Na pôvodnom portáli bol nápis z roku 1576, že kostol je zasvätený sv. Michalovi. Okolo kostola sa pochovávalo, bližšie k chrámu boli pochovaní šľachtici a hradní páni hričovského panstva.
V roku 1616 dal Juraj Thurzo kostol zrenovovať do renesančnej podoby. Nadstavili vežu kostola (v dolnej časti gotické okná, v hornej už renesančné) na rohoch múrov vznikli renesančné sgrafitá. Vnútro kostola bolo vybavené dreveným kazetovým stropom. V roku 1708 kostol postihol požiar, ktorý ho poškodil, preto bol nahradený klenbou z tufového kameňa. Tá je umiestnená nižšie ako kazetový strop, o čom svedčia zvyšky malieb nad klenbou na povale - fragmenty väčších výtvarných celkov – Narodenie Pána, Klaňanie sa Troch kráľov, Posledná večera, Nanebovstúpenie Pána... Podľa odborníkov pochádzajú zo 14. storočia. Čiastočne boli zreštaurované v roku 1964. Pod kostolom sa nachádza aj krypta. V roku 1807 kostolu pribudla kamenná obkládka na rohoch kostola, jej časti sú zachované dodnes.
Oltár Božského Srdca Pána Ježiša a krstiteľnica pochádzajú z druhej polovice 19. storočia, sú v pseudogotickom slohu. Z tohto obdobia pravdepodobne pochádzal i drevený hlavný oltár.
Medzi svätyňou a loďou kostola je priestranná priečna loď v podobe dvoch postranných polygonálnych kaplniek, postavená v rokoch 1884 – 1885. V lodi je hrebienková krížová klenba.
V rokoch 1910 – 1912 kostol vymaľoval Jozef  Hanula. Z jeho malieb sú dodnes zachované maľby v bočných kaplnkách, v severnej anjeli adorátori, v južnej anjeli remesiel.
V 50. rokoch 20. storočia bol drevený hlavný oltár nahradený travertínovým oltárom. V 60. rokoch boli zrekonštruované okná vo svätyni, románsky portál pod vežou a renesančný portál do sakristie. Došlo aj k ďalším rozsiahlym opravám (strecha, fasáda, obnovenie renesančných sgrafít).
V roku 1970 loď kostola vymaľoval akademický maliar, národný umelec Vincent Hložník. Na tejto práci sa podieľala i Hložníkova manželka Viera, synovia Peter a Pavol a nevesta Silvia Andrašovanová.
Maľby znázorňujú Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie, apoštola Petra, sv. Michala, Pannu Máriu, sv. Lukáša, návrat márnotratného syna, výjavy zo Zjavenia sv. Jána. V bočných lodiach prof. Hložník zhotovil mozaiky Zvestovania a Narodenia Pána. V oknách bočných kaplniek sú vitráže zobrazujúce obrátenie sv. Pavla, cirkevných otcov, svätcov a pápežov 20. storočia, vo svätyni vitráže postáv  apoštolov.
V roku 2000 v kostole prebehla rozsiahla vnútorná rekonštrukcia (podlahové kúrenie, nahradenie travertínového hlavného oltára drevenými zástenami, centrálne umiestnenie obetného stola a svätostánku, spovednica – vnútorné vybavenie podľa návrhov akad. arch. Márie Sabovej).
V nasledujúcich rokoch bol zväčšený chór, opravený organ a fasáda (v predrenesančnej podobe bez farebných ozdôb na rohoch múrov), vyhotovené nové oplotenie a chodníky okolo kostola. V posledných rokoch boli zreštaurované Hanulove maľby v severnej kaplnke.

Kostol sv. Michala archanjela je národnou kultúrnou pamiatkou. Je však najmä miestom prežívania Božej prítomnosti a spoločenstva veriacich farnosti.

Zdroj: Sládková, A. a kol.: Dolný Hričov 1208 – 2008. Žilina : TIMEPRINT, 2008, ISBN 978-80-969997-2-9, str. 128 – 136.

na cestu v nedeľu do kostolíka :-)

Vincent Hložník - Posadnutý umením

Vincent Hložník je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Jeho dielo sa stalo nosným pilierom moderného výtvarného umenia na slovenskej výtvarnej scéne. Patrí ku generácii umelcov druhej svetovej vojny, mladej avantgarde na Slovensku. Maliar, grafik a ilustrátor. Výtvarne sa podieľal aj na architektúre.

Hložníkova grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Jeho tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Je hlboko humanistická a sociálna. Je expresívna, dynamická a výbušná. V jeho diele dozrievajú otázky a odpovede Kolomana Sokola. Patril ku generácii nadrealistov. Jeho dielo sa stalo východiskom ďalšieho smerovania slovenského výtvarného umenia.„Bol očarujúci zjav, ktorý zaujal jednoducho svojou charizmou. Keď niekam prišiel, tak bolo cítiť, že prišiel niekto…“ Albín Brunovský

Začiatky
Vincent Hložník sa narodil 22. októbra 1919 vo Svederníku pri Žiline. Študoval na žilinskom gymnáziu, kde jeho profesor kreslenia významne prispel k jeho nasmerovaniu na dráhu výtvarného umelca. A tak sa uchádzal o štúdium na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe. Jeho výrazný talent presvedčil porotu a bol prijatý. Štúdium ukončil v roku 1942. Už ako devätnásťročný študent v Prahe sa zaujímal o prácu ilustrátora v Matici slovenskej v Martine. Ako prvé pokusné ukážky posiela ilustrácie ku Kremnickým povestiam. Jeho kresby zaujali, a tak s ním Matica nadviazala spoluprácu. Hložník v Prahe študoval za nepriaznivých finančných podmienok. Požiadal Maticu o podporu. Matica mu posielala dvojtýždenne 250 korún ako pôžičku, ktorú vráti z honorárov, keď nastúpi na miesto grafika. Ponúkla mu aj peniaze na úhradu cestovného na návrat na Slovensko.Oženil sa so svojou spolužiačkou Vierou Horáčkovou. Usadili sa v Martine. Žili striedavo aj vo Svederníku. V Matici ilustroval množstvo literárnych predlôh a časopisov pre deti, napríklad Slniečko. V roku 1952 prichádza do Bratislavy, kde začal vyučovať na Vysokej škole výtvarných umení. Stáva sa riadnym profesorom grafiky a v roku 1960 bol menovaný za rektora VŠVU. Od roku 1970 bol Hložník perzekuovaný komunistickým režimom, lebo nesúhlasil so vstupom okupačných vojsk na Slovensko v roku 1968. Z uznávaného dekana sa stal nezamestnaný umelec.V tom čase dostal zaujímavú ponuku od kňaza Štefana Račeka, vymaľovať kostol sv. Michala zo 14. storočia v Dolnom Hričove. Ponuku vyzdobiť sakrálny objekt prijal. Iní umelci to pred ním odmietli.V priebehu desiatich rokov sa dorábali v kostole vitráže, mozaiky a hlinená terakota. Kostol sa preslávil ako unikátne dielo a dostal čestný prívlastok slovenská Sixtínska kaplnka. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch Vincent Hložník kreslil návrhy na vitráže v štýle kubizmu na sakrálne okná v slovenských kostoloch, napríklad v Považskej Bystrici, v Ivanke pri Dunaji a v mnohých ďalších. Jeho vitráže sú aj na Najvyššom súde v Bratislave. K sakrálnym témam sa dostal aj ilustrovaním Biblie 2000. Jej vydania sa však nedožil, vyšla až v roku 1998.

Tvorba
Hložníkova prvá výstava na Slovensku bola v roku 1942 v Dome umenia v Bratislave. Vincent Hložník tu ukázal niečo nové, čo tu ešte nebolo. Fascinoval kompozíciou v smelých disharmóniách, ktoré akcentujú expresívny účinok motívu. Obnažuje anatómiu figúr, deformuje kĺby, nadsadzuje figúru a líniu láme v ostrých hranách. Je to nové, výlučne dramatické. Hložník s napätím stupňuje drámu či tragédiu. Jeho kompozície sú mohutne pulzujúci rytmus. Hložník mal majstrovskú kresbu, bol výborný kresliar, ako sa bežne hovorí. Dokumentom toho je aj nespočetné množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma a v mnohých krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Osobitné postavenie v jeho tvorbe mala ilustrácia. Ilustroval vyše tristo kníh, hlavne pre deti, ale aj literatúru pre dospelých. Už spomínaná sakrálna ikonografia patrí k vrcholom jeho tvorby. Hložník svoje dielo kategorizoval do výtvarných cyklov. Vytvoril litografický cyklus Človek, Fašizmus, Povstanie, Transport, cyklus drevorytov Atómový teror či sériu obrazov Storočie malomocných a cyklus kresieb k ústave. Úctivo sa vyjadroval k slovenským výtvarným umelcom a mal rád predovšetkým tvorbu Ľudovíta Fullu, Miloša Bazovského, Martina Benku a geniálneho Kolomana Sokola. Jeho cykly zjavení anjelov a zvieracích svetov, chorých interiérov sú veľmi známe. Svoje posolstvo predstavuje zložitou formou, robí to tak, ako to cíti. Miluje svoje kresby, ktoré zachytávajú najintímnejšie myšlienky a fantazijné predstavy. Vincent Hložník sa stal legendou, ojedinelým zjavom. Je pre naše umenie jediný a neopakovateľný. Svojou prácou bol taký posadnutý, že dokonca aj kritizoval svojich žiakov, čo bolo v bohémskych časoch slovenských výtvarníkov niečo neobvyklé. Hovorieval: „Tvrdá rehoľa prináša stúpencom sladké plody.“

Ocenenia
Hložník získal za svoje dielo množstvo významných ocenení doma aj v zahraničí. V roku 1992 mu udelila medzinárodná porota cenu Prix d´honneur za grafiku. V nemalej miere sa tiež podieľal na známkovej tvorbe. Jeho známky Býci, Nad Tatrou sa blýska či List z Apokalypsy boli vytlačené v pražských tlačiarňach. Jeho známku Veľká noc vydala Slovenská pošta len nedávno, 15. marca 2007.Súčasné galérie sa k dielu Vincenta Hložníka vracajú. Napríklad v roku 2006 Galéria moderného umenia v Čuňove usporiadala exkluzívnu výstavu olejov tohto velikána umenia. Je známe z blízkej histórie, že Hložník daroval Slovenskej republike sto obrazov zo svojho celoživotného diela na národný poklad. Jeho želaním bolo, aby tento unikátny dar spravovala Matica slovenská. V novembri 2007 Matica usporiadala výstavu z výberu týchto diel pod názvom Hlboko v slovenskej zemi v galérii Matice. Kurátorkou výstavy bola Dr. V. Bellová.Vincent Hložník, zakladateľ slovenskej modernej grafiky, zomrel 10. decembra 1997 vo veku sedemdesiatosem rokov v Bratislave.


Autor:  Oľga Flimelová/www.beautywoman.sk/clanok/778

Historický pôvod ruženca spadá do stredoveku, do čias, keď žalmy predstavovali hlavný východiskový bod modlitby. Avšak biblické žalmy boli súčasne v tom čase neprekonateľnou prekážkou pre všetkých, ktorí nevedeli čítať, a bola ich väčšina. Hľadal sa teda vhodný žaltár primeraný týmto ľuďom. Našiel sa v mariánskej modlitbe, ku ktorej sa pridávali tajomstvá zo života Ježiša Krista zoradené jedno za druhým, ako zrnká retiazky.

Čítať ďalej...

Kostol - Dom Boží
Kostol je miesto, kde máme nachádzať a prežiť Božiu prítomnosť, kde môžeme počuť smerodajné Božie slovo a v Eucharistii sa posilňovať telom Pána Ježiša... Kostol nie je len miesto, kde sme prijali sviatosť krstu a stali sme sa Božími deťmi, ale je to aj miesto, kde tento vzťah dieťaťa Božieho prehlbujeme a rastieme vo vzťahu k Bohu, keď prijímame pravdy viery, kresťanské morálne zákony. V kostole si zároveň upevňujeme aj svoj život viery, nádeje a lásky.

Kostol je tiež miesto, kde nám Boh vo svojom veľkom milosrdenstve odpúšťa naše hriechy vo sviatosti zmierenia, kde si snúbenci vysluhujú sviatosť manželstva, kde sa modlíme za zomrelých,...a preto má kostol pre nás veľký význam. Je to dom Boží, dom modlitby, brána do neba. Uvedomujeme si tu viac ako inde význam a potrebu klaňať sa Bohu, ďakovať, odprosovať, prosiť, či už v tichu - v modlitbe srdca, spevom, sám alebo spoločne. Zvlášť tu nám Boh prejavuje svoju lásku, často priam rukolapnými darmi. Kostol je miesto, kde každý môže a má prísť slobodne, kde sme si všetci bratmi a sestrami. Preto sa tu všetci môžme uplatniť podľa veku a postavenia, od miništranta cez lektora, organistu, kostolníka… A všetci máme povinnosť starať sa o kostol aj po materiálnej stránke. Náš kostol spĺňa to isté, čo katedrála či bazilika. Keď odchádzame z kostola, mali by sme si uvedomiť, že Boh má ostať v nás, pretože naše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

Milovať kostol, cítiť s farnosťou, byť si vedomý, že som kresťan katolík je správny a zodpovedný postoj, ktorý od nás právom žiada Boha, ktorý od nás očakávajú aj bratia a sestry. Kto sa takto nespráva a kto svojím konaním dáva na vedomie niečo iné, nech v sebe veci prehodnotí, zmení, skvalitní, prípadne si uvedomí, že ako slobodný človek má očakávať primeranú odmenu od Boha. (prebraté z webu vincentinov)

Nakupujem v obchode a predavačka, ktorá mi podáva výdavok, má na ruke akúsi červenú niť. Speváčkino zápästie v televízii zdobí tiež tento doplnok
Vo výťahu stretnem spolužiačku, ktorej ruku okráš­ľuje rovnaký náramok. Aj pri tanci na plese si všimnem, že táto „ozdoba“ je súčasťou garderób mnohých dievčat. A túto nitku z času na čas uzriem aj medzi lavicami kostola.

Čítať ďalej...

Michal, archanjel
Sviatok: 29. septemberarch michal web

Význam mena: Kto je ako Boh? (hebr.)

Emblém: meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapuc po drakovi
Patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí


Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii. Prvýkrát je to v Knihe proroka Daniela v 10. kapitole, v 13. a 21. verši, keď sa Danielovi zjavil anjel a okrem iného mu povedal: „knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní a hľa Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc… A teraz sa vrátim bojovať s perzským kniežaťom. Len čo vytiahnem, už prichádza knieža grécke; a niet jediného, kto by mi proti nim pomáhal, okrem Michala, vášho kniežaťa.“ Druhýkrát sa spomína tiež v Knihe Danielovej, v 12. kapitole: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa.“ Sv. apoštol Júda ho tiež spomína v 9. verši svojho listu: „Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: ‘Nech ťa Pán potrestá.‘“ Je to narážka na starú židovskú tradíciu dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojžišovo telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom spise Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob. Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Podľa ďalšieho apokryfného spisu Zjavenie Mojžiša sv. Michal takisto strážil telo prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát sa meno sv. Michala spomína v Knihe Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse) 12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ Sv. Ján hovorí o konci sveta, no spomína pritom aj začiatok čias.
V Biblii existujú zmienky o pôsobení anjelov aj v iných situáciách: cherubín, strážiaci bránu do raja (Gn 3,24); anjel, cez ktorého dal Boh ľuďom Desatoro; anjel, ktorý sa postavil proti Balaámovi (Nm 22,22); anjel, ktorý bojoval proti Sennacheribovej armáde (2 Kr 19,35). Podľa cirkevných otcov v týchto prípadoch išlo tiež o archanjela Michala, hoci jeho meno sa výslovne nespomína.


Na základe týchto pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
* bojovať proti Satanovi
* zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti
* ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone
* sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd
Jeho postavenie medzi anjelmi uvádzajú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský vo svojej Summe uvádza, že je hlavným z posledného chóru, chóru anjelov. Rímska liturgia nasleduje gréckych otcov, sv. Michala nazýva „Princeps militiae coelestis quem honorificant angelorum cives“ (vodca nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov).
Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.


Modlitba k sv. Michalovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Krížová cesta (lat. Via Crucis) v dnešnej podobe pochádza z neskorého stredoveku. Hlavnými šíriteľmi tejto pobožnosti boli sv. Bernard z Clairvaux (1090 – 1153), sv. František z Assisi (1182 – 1226), sv. Bonaventúra (1221 – 1274) a samozrejme sv. Leonard z Porto Maurizio (1676 – 1751). No určite svoj pôvod má v sprievodoch pútnikov, ktorí kráčali po stopách Pána Ježiša nesúceho kríž v uliciach Jeruzalema. Známy apokryfný spis o Máriinej smrti (asi z 5. storočia) hovorí, ako Panna Mária chodievala ku koncu svojho života po Jeruzalemskej krížovej ceste a tak dala sama základ pre túto formu modlitby.

Čítať ďalej...